Kontaktuj.pl, ul. Rostka 1 Zabrze, Woj. śląskie, 41-800 , Tel: 514-773-286, 888-581-659
|
|
PLN
|
PL
EN
Koszyk 0 0 PLN

Regulamin Sklepu

 

Sklep Internetowy KONTAKTUJ.PL

 Hurtownia Elektrotechniczna „ELEKTRA” sp. jawna Bieniek

 

Postanowienia Ogólne

 

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego www.kontaktuj.pl (dalej jako Sklep), w szczególności warunki zawierania i rozwiązywania umów (składania zamówień) oraz tryb postępowania reklamacyjnego. Właścicielem serwisu Kontaktuj.pl jest HURTOWNIA ELEKTROTECHNICZNA ELEKTRA  SPÓŁKA JAWNA BIENIEK z siedzibą w Zabrzu (41-800), przy ul. Rostka 1, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000094198, NIP: 6480009411 REGON: 273000244.

Dane kontaktowe:

e-mail: biuro@kontaktuj.pl

tel. 514-773-286

 

Niniejszy Regulamin zawiera:

 

§ 1 Definicje

§ 2 Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym

§ 3 Rejestracja

§ 4 Zamówienia

§ 5 Koszty, terminy i sposoby dostawy

§ 6 Dokumentacja zakupów

§ 7 Odstąpienie od umowy

§ 8 Skutki odstąpienia od umowy

§ 9 Rękojmia

§ 10 Gwarancja

§ 11 Opisy Towarów

§ 11a Recykling

§ 12 Rozstrzyganie sporów

§ 13 Ochrona danych osobowych

§ 14 Postanowienia końcowe

 

§ 1 Definicje

 1. Ceny - wszystkie ceny podane na stronach internetowych Sprzedawcy są podawane w polskich złotych (PLN), są cenami brutto (tj. zawierają wszelkie składniki jak cła i podatki, w tym podatek VAT) oraz uwzględniają rabat przy płatności gotówką lub przelewem.  Podane ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który zależy od sposobu jej realizacji. W przypadku gdy płatność jest realizowana za pobraniem naliczana jest dodatkowa opłata w wysokości podanej przed złożeniem zamówienia.
 2. Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.
 3. Dostawca - oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów; firmę kurierską.
 4. Klient/Kupujący – należy przez to rozumieć osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawiera ze Sprzedawcą umowę na odległość. Gdy Klientem nie jest osoba fizyczna domniemywa się, że jest on reprezentowany przez przedstawiciela, upoważnionego do reprezentowania Klienta w świetle obowiązującego prawa.
 5. Konsument – Klient, będący osobą fizyczną dokonującą rejestracji w Serwisie lub dokonującą zakupu jakichkolwiek produktów lub usług za pośrednictwem Serwisu w celu niezwiązanym bezpośrednio z  działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby (w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego).
 6. Konto Klienta - oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi prowadzenia Konta Klienta.
 7. Koszt dostawy – koszt usługi kurierskiej według cennika zawartego w §5 niniejszego Regulaminu
 8. Produkt/Towar - rzecz ruchoma, którą Klient może nabyć w Sklepie internetowym. Wszystkie towary oferowane w Sklepie internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych. Wszystkie towary zostały wprowadzone do obrotu na rynek Polski legalnie.
 9. Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu internetowego.
 10. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
 11. Serwis/Sklep internetowy – należy przez to rozumieć serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresem elektronicznym: www.kontaktuj.pl, za pośrednictwem którego Klient może uzyskać informacje o Produkcie i jego dostępności oraz kupić Produkt.
 12. Siła Wyższa - oznacza zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia przy dołożeniu należytej staranności. Siłą Wyższą są w szczególności katastrofalne działania przyrody, akty władzy ustawodawczej i wykonawczej oraz strajki, zamieszki i działania wojenne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 13. Sprzedawca – należy przez to rozumieć Hurtownię Elektrotechniczna ”Elektra” spółka jawna Bieniek z siedzibą w Zabrzu, przy ul. Rostka 1, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000094198, NIP: 6480009411, REGON: 273000244.
 14. Trwały nośnik - oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
 15. Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

 

§2 Wymagania techniczne
niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym

 1. Serwis umożliwia zamówienie oferowanych towarów, korzystając z powszechnie dostępnego oprogramowania, w postaci przeglądarek internetowych, które akceptują pliki typu cookies, np.: przeglądarka FireFox wersja 3 lub nowsze, Opera wersja 9 lub nowsze, Chrome wersja 10 lub nowsze, Internet Explorer wersja 7 lub nowsze Safari. Przeglądarki muszą zawierać zainstalowane najnowsze wersje JAVA i FLASH. Rozdzielczość Serwisu jest optymalna w ustawieniach 1024 px.
 2. Celem skorzystania z usług Sklepu, w tym dokonania zakupu, Sprzedawca zaleca włączenie w przeglądarce internetowej plików „cookies”. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne lub ograniczenia techniczne, które występują w sprzęcie komputerowym lub oprogramowaniu używanym przez Klienta celem skorzystania z Serwisu, a które uniemożliwiają lub utrudniają Klientowi korzystanie z Serwisu. Wiecej na temat plików cookies można przeczytać w naszej Polityce prywatności.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej, w tym jakiekolwiek szkody spowodowane nieprawidłowym transferem danych w systemie, zapisem lub odczytem wiadomości, a także utratą przekazywanych w wiadomości danych, a także szkody spowodowane zagrożeniami istniejącymi w sieci internet, typu włamania do systemu, czy zainfekowanie wirusami systemu Użytkownika.
 4. W celu złożenia zamówienia w Sklepie internetowym za pośrednictwem strony internetowej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz w celu korzystania z usług dostępnych na stronach Sklepu internetowego, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
 5. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do okresowego wyłączania dostępności Serwisu w celu jego rozbudowy, modernizacji lub konserwacji, a nadto zakończenia świadczenia Usług w każdym czasie poprzez zamknięcie części lub całości Serwisu, po opublikowaniu w nim odpowiedniej informacji.

 

§3 Rejestracja

 1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie internetowym. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony.
 2. W celu dokonania Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na stronie internetowej Serwisu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne hasło. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 3. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem. Celem dokonania rejestracji w Sklepie konieczna jest akceptacja treści Regulaminu poprzez odznaczenie odpowiedniego pola w formularzu (checkbox).
 4. Klient posiadający konto na portalu społecznościowym Facebook (dalej Facebook), może dokonać rejestracji w Sklepie za pośrednictwem konta posiadanego w tym serwisie. Dokonując rejestracji w ten sposób, Klient wyraża zgodę na to, że Sprzedawca będzie mógł pobrać następujące dane Klienta: adres e-mail. Sprzedawca nie będzie miał możliwości publikowania jakichkolwiek treści na Facebooku dotyczących Klienta.
 5. W trakcie Rejestracji Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowej poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego lub/i wyrazić zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych.
 6. Wyrażenie przez Klienta zgody na otrzymywanie informacji handlowej lub/i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych nie warunkuje możliwości zawarcia ze Sprzedawcą Umowy o świadczenie drogą elektroniczną (Usługi prowadzenia Konta Klienta) ani nie warunkuje możliwości dokonania zakupu w Sklepie internetowym. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia przez Klienta. Oświadczenie może zostać przykładowo przesłane na adres Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 7. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej, podany w formularzu rejestracyjnym, potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedającego. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną Usługi prowadzenia Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.
 8. Sprzedawca może rozwiązać Umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w trybie natychmiastowym (usunięcie Konta), gdy Klient rażąco albo uporczywie narusza przepisy prawa lub Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu.
 9. Sprzedawca i Klient mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

 

 

§ 4 Zamówienia

 1. Informacje zawarte na stronie internetowej Serwisu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.
 2. Klient może składać zamówienia w Sklepie internetowym za pośrednictwem strony internetowej Serwisu (www.kontaktuj.pl) lub poczty elektronicznej przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 3. Klient może składać zamówienia w Sklepie internetowym za pośrednictwem telefonu, w godzinach i dniach wskazanych na stronie internetowej Serwisu.
 4. Klient składający zamówienie za pośrednictwem Sklepu internetowego, kompletuje zamówienie wybierając Towar, którym jest zainteresowany oraz dodaje go do "KOSZYKA". Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu Dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie za pomocą dostępnego formularza zamówienia, wybierając następnie na stronie Sklepu internetowego przycisk „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Każdorazowo przed złożeniem zamówienia, Klient jest informowany o danych Sprzedawcy, o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach, jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.
 5. Klient składający zamówienie za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyła je na adres e-mail podany przez Sprzedającego na stronie Sklepu internetowego. Klient w wiadomości przesyłanej do Sprzedającego, podaje w szczególności: nazwę Towaru, kolor oraz jego ilość, spośród Towarów prezentowanych na stronie internetowej Sklepu oraz swoje dane teleadresowe.
 6. Po otrzymaniu od Klienta drogą elektroniczną wiadomości o której mowa w § 4 ust. 5, Sprzedawca przesyła Klientowi zwrotną wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej, podając dane Sprzedawcy, cenę wybranych Towarów oraz możliwe formy płatności oraz sposób Dostawy wraz z jego kosztem, jak też informacje o wszystkich dodatkowych płatnościach jakie Klient miałby ponieść z tytułu Umowy sprzedaży. Wiadomość zawiera także informację dla Klienta, że zawarcie przez niego Umowy sprzedaży za pośrednictwem poczty elektronicznej pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówiony Towar. Na podstawie podanych przez Sprzedającego informacji, Klient może złożyć zamówienie, przesyłając wiadomość elektroniczną do Sprzedającego wskazując wybraną formę płatności oraz sposób Dostawy. Każdorazowo przed złożeniem zamówienia, Klient otrzymuje kopię niniejszego Regulaminu oraz jest informowany o danych Sprzedawcy, o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach, jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.
 7. Złożenie zamówienia, o którym mowa w § 4 ust. 4 oraz § 4 ust. 6, stanowi złożenie przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów, będących przedmiotem zamówienia.
 8. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie przyjęcia zamówienia i wszystkich jego istotnych elementów oraz Regulamin wraz z załącznikami. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w § 4 ust. 7 powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży. Potwierdzenie przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje poprzez przesłanie Klientowi osobnej wiadomości e-mail.
 9. Klient składający zamówienie za pośrednictwem telefonu, wykorzystuje do tego numer telefoniczny podany przez Sprzedawcę na stronie Sklepu internetowego. Klient składając zamówienie przez telefon, podaje Sprzedawcy nazwę Towaru spośród Towarów znajdujących się w Sklepie internetowym oraz ilość Towaru jaką chce zamówić. Następnie, po skompletowaniu całości zamówienia Klient określa sposób i adres Dostawy oraz formę płatności, a także wskazuje, wedle wyboru, swój adres poczty elektronicznej albo adres korespondencyjny w celu potwierdzenia zamówienia. Każdorazowo przed złożeniem zamówienia, Klient otrzymuje kopię niniejszego Regulaminu na podany adres e-mail oraz jest informowany o danych Sprzedawcy, o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach, jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.
 10. Złożenie zamówienia zgodnie z §4 ust. 9 następuje w czasie rzeczywistym tj., podczas połączenia telefonicznego. Z tą chwilą dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na wskazany przez Klienta podczas Rejestracji lub składania zamówienia, adres wraz z niniejszym Regulaminem i jego załącznikami (lub linkiem do nich).
 11. Klient może zastosować w zamówieniu tylko jeden kod rabatowy, uprawniający do zniżki procentowej.

 

§ 5 Koszty, terminy i sposoby dostawy

 1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy Towarów w Polsce:
  1. PACZKA KRAJOWA sortowalna wyłącznie karton  (do 220 cm – suma 3 boków, najdłuższy 120 cm DHL, UPS, DPD, FedEX, InPOST, GLS), (maksymalny wymiar 41x38x64cm Paczkomaty InPost).
  2. PRZESYŁKA PALETOWA (max. długość 120 cm x szerokość 80 cm x wysokość 180 cm DHL, DPD, FedEX, RABEN)
  3. Masa do 25kg - paczka standardowa paczkomaty InPOST - 18,00 zł brutto
  4. Masa do 30kg - paczka standardowa kurier - 20,00 zł brutto
  5. Masa od 30,001kg-50kg - paczka niestandardowa - 85,00 zł brutto
  6. Masa od 50,001kg-775kg - paleta - 149,00 zł brutto
  7. Masa od 775,001kg-2000kg - paleta - 300,00 zł brutto
  8. Masa od 2000,001kg-9999kg - paleta - 600,00 zł brutto

*dodatkowo pobranie 10,00zł brutto do każdego rodzaju wysyłki

*zamówienia powyżej 500,00zł brutto (dotyczy 1 paczki o masie do 30kg (UPS, DPD, DHL, FedEX, InPOST, GLS), do 25kg (Paczkomaty InPost) – DOSTAWA GRATIS !!!

Wszystkie przesyłki są ubezpieczone.

 1. Uaktualnienie informacji o stanie magazynu.

  Nasz sklep wyposażyliśmy w funkcję aktualizacji informacji o stanie naszego magazynu handlowego. Aktualizację informacji wykonujemy kilka razy w ciągu dnia roboczego. Produkty, które posiadamy w danym momencie w magazynie oznaczamy informacją "dostępny od ręki". Pozostałe towary oznaczamy według informacji posiadanych od naszych dostawców.

  Należy pamiętać, że pomiędzy momentami aktualizacji informacji o stanach magazynowych prowadzimy sprzedaż, a klienci składają nowe zamówienia. Istnieje pewne prawdopodobieństwo, że możesz zamówić produkt, którego kilku klientów zamówiło chwilę wcześniej co wyczerpało zapas magazynowy. Zdarza się to rzadko, ale może mieć miejsce. Informację o obecności zamawianego produktu w magazynie poda konsultant zazwyczaj w momencie potwierdzania zamówienia.

  Objaśnienie oznaczeń czasów realizacji.

  Dostępny od ręki w magazynie. Możliwość wysyłki w 24 godziny.
  Koniecznie przeczytaj powyżej jak działa nasza aktualizacja stanów magazynowych.
  W ciągu 24 godzin Brak towaru w naszym magazynie. Sprowadzamy go w ciągu 1 dnia roboczego.
  W ciągu 48 godzin Brak towaru w naszym magazynie. Sprowadzamy go do 2 dni roboczych.
  3-5 dni Brak towaru w naszym magazynie. Dostawa towaru zazwyczaj odbywa się w ciągu 5 dni.
  do 7 dni Brak towaru w naszym magazynie. Dostawa towaru zazwyczaj mieści się w ciagu 7 dni.
  do 14 dni Brak towaru w naszym magazynie. Dostawa towaru zazwyczaj mieści się w okresie 2 tygodni.
  Dostępny na zamówienie - zapytaj kiedy będzie Brak produktu w magazynie. Istnieje możliwość sprowadzenia pod zamówienie (brak możliwości zwrotu towaru), po wcześniejszym potwierdzeniu dostępności u dostawcy.
  Niedostępny Brak w magazynie. Model produktu wyprzedany. Możliwe, że nie będzie już kolejnej dostawy.

   

  Uwaga! Informacja o dostępności towaru (czasie realizacji) nie stanowi oferty lub elementu oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

  CZAS DOSTAWY

  Czas dostawy towaru zależny jest od sposobu dostawy. Za czas dostawy uważamy czas od momentu nadania przesyłki przez nasz sklep do momentu odbioru przesyłki przez adresata. Czas dostawy nie jest równoznaczny z czasem realizacji zamówienia! Jednocześnie przypominamy, że o czasie realizacji zamówienia, tj. czasie w jakim zobowiązujemy się dostarczyć Ci zamówiony towar, informujemy Cię (zgodnie z wymogami prawa) po wybraniu towaru i sposobu dostawy, ale zawsze przed ostatecznym złożeniem zamówienia.

  DOSTAWA FIRMĄ KURIERSKĄ

  Zamówienia wysyłane za pomocą firm kurierskich wysyłamy codziennie od poniedziałku do piątku i czas dostawy to 1 dzień roboczy. Czyli na drugi dzień roboczy po dniu w którym nadaliśmy przesyłkę należy spodziewać się przyjazdu kuriera. 
  Niestety zdarzają się przypadki kiedy firma kurierska nie wywiąże się należycie ze swoich obowiązków na skutek różnych przyczyn np. awaria samochodu dostawczego, potężne korki na drogach, ciężkie warunki atmosferyczne, wypadki, niedopatrzenia i błędy ludzkie a także brak obecności adresata pod adresem dostawy.
  Dlatego warto sprawdzać stan realizacji dostawy na stronie internetowej firmy kurierskiej. Podając uzyskany od nas numer przesyłki możecie Państwo uzyskać więcej informacji o przesyłce. Przesyłki można także śledzić na stronach internetowych firm kurierskich. Dodatkowych informacji udzieli dyspozytor w firmie kurierskiej z która warto kontaktować się telefonicznie.

  DOSTAWA DO PACZKOMATU

  Zamówienia z wybranym sposobem odbioru w maszynach Inpost Paczkomaty wysyłamy codziennie od poniedziałku do piątku i w wielu przypadkach przesyłka już dnia następnego po południu może być do odbioru w żądanych paczkomacie choć firma Inpost deklaruje termin 2 dni, jednak stara się realizować dostawy szybciej. Szczegóły na https://twoj.inpost.pl/

 

 1. Koszty dostawy są wskazywane w trakcie składania Zamówienia. Są one uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy oraz łącznej wagi jak i Ceny produktów znajdującej się w koszyku.
 2. Termin dostawy każdego z Towarów, sprzedawanych w Sklepie jest każdorazowo określany przy opisie danego Produktu. Termin ten należy liczyć w następujący sposób:
  1. w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne - od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy,
  2. w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy sprzedaży.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji części albo całości zamówienia w przypadkach, gdy:
  1. takie uprawnienie lub obowiązek wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego,
  2. elektroniczny formularz zamówienia nie został wypełniony poprawnie, a Sprzedawca nie może skontaktować się z Klientem w celu weryfikacji jego danych,
  3. produkt został wycofany z obrotu lub wstrzymany w obrocie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej po złożeniu zamówienia.
 4. Jeżeli Sprzedawca odmawia realizacji zamówienia zgodnie z ust. 4 powyżej lub nie jest w stanie zrealizować zamówienia Kupującego z przyczyn niezależnych od niego, niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 (pięciu) dni roboczych licząc od daty złożenia zamówienia, zawiadomi o tym Kupującego drogą elektroniczną i zwróci Kupującemu uiszczoną przez niego cenę.

 

§ 6 Dokumentacja zakupów

 1. Na wszystkie zamówione Towary w Sklepie internetowym wystawiane są paragony fiskalne lub faktury VAT. Stosownie do treści przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur, podpis Klienta - jako nabywcy Towaru - nie jest obowiązkowym elementem treści faktury VAT. W tej sytuacji Klient otrzymuje wyłącznie oryginał faktury. Należy przy tym mieć na uwadze, że w przypadku, gdy Kupujący będący osobą fizyczną składa zamówienie lub dokonuje zakupu przy użyciu danych (np. z podaniem nazwy/firmy) dotyczących działalności gospodarczej prowadzonej przez tego Kupującego, domniemywać się będzie, iż zakup jest przez niego dokonywany w związku z taką działalnością i faktura wystawiona będzie na tego Kupującego jako przedsiębiorcę.
 2. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług Kupujący akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej bez podpisu. Zgoda na otrzymywanie faktury w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktury w formie papierowej. Klient może cofnąć zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną, przez nawiązanie kontaktu ze Sprzedawcą pod adresem: biuro@kontaktuj.pl.

 

§ 7 Odstąpienie od umowy

 1. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny przysługuje wyłącznie Klientowi będącemu Konsumentem w terminie 14 (czternastu) dni.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument lub wskazana przez niego osoba inna niż przewoźnik weszła w jego posiadanie (w przypadku sprzedaży wielu rzeczy – w momencie wejścia Konsumenta w posiadanie ostatniej z nich).
 3. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od Umowy, Konsument powinien poinformować Sprzedawcę (Hurtownia Elektrotechniczna "ELEKTRA" sp. Jawna Bieniek, ul. Rostka 1 41-800 Zabrze, tel.(32) 271-75-53, faks wew.33, kom. 514-773-286, adres e-mail: biuro@kontaktuj.pl) o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład poprzez przesłanie oświadczenia pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną).
 4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego Załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczające jest aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, w tym m. in. umowy:
  1. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  6. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 

§ 8 Skutki odstąpienia od umowy

 1. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty Dostawy odpowiadające najtańszemu oferowanemu przez Sprzedawcę sposobowi dostarczenia, o ile ma to zastosowanie. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedawca może zaproponować Konsumentowi, że sam odbierze od niego Towar.
 1. Jeżeli Sprzedawca nie złożył takiej propozycji Konsumentowi:
  1. Konsument zwróci Towar Sprzedawcy (lub osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru) niezwłocznie, jednak nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
  2. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze zwracany Towar Konsument powinien zwrócić Towar wysyłając go na adres wskazany w korespondencji mailowej od Sprzedawcy do zgłoszenia Konsumenta.
  3. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  4. Jeżeli rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana poczta będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy w wysokości 99,00zł brutto.
 2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru (w tym koszt dostarczenia go do Sprzedawcy) oraz jest odpowiedzialny za zmniejszenie jego wartości wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

 

§ 9 Rękojmia

 1. Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Przed odebraniem przesyłki od Dostawcy Sprzedawca zaleca sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności Sprzedawca zaleca by zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy taśmy są zerwane, Sprzedawca zaleca by nie przyjmować przesyłki oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może:
  1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.

Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient, będący Konsumentem, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.

 1. żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
 1. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.
 2. W wypadku Klienta będącego Konsumentem, jeżeli reklamacja dotycząca wady produktu została uznana, obowiązek zwrotu kosztów przesyłki spoczywa na Sprzedającym. W przypadku reklamacji odrzuconej koszty te pokrywa Klient. W wypadku Klienta nie będącego Konsumentem, koszty przesyłki pokrywa Klient.
 3. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.
 4. W przypadku, gdy Klientem nie jest Konsument:
  1. odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru jest wyłączona (art. 558 i n. Kodeksu Cywilnego oraz § 9 ust. 1-5 Regulaminu);
  2. odpowiedzialność Sprzedawcy obejmuje wyłącznie szkodę rzeczywistą;
  3. odpowiedzialność Sprzedawcy ograniczona jest do wartości zamówienia;
  4. Sprzedawca nie odpowiada za działania i zaniechania osób trzecich, w tym dostawców poczty, usług internetowych itp.
 5. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może składać w formie elektronicznej na adres: e-mail: biuro@kontaktuj.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny Sklepu: H.E.”ELEKTRA” sp. jawna Bieniek, ul. Rostka 1, 41-800 Zabrze, a także za pośrednictwem telefonu pod numerem: 514-773-286.
 6. Celem sprawnego przeprowadzenia procedury reklamacji, Sprzedawca zaleca by zgłoszenie reklamacyjne zawierało następujące dane:
  • imię i nazwisko
  • adres do korespondencji (również adres e-mail oraz numer telefonu)
  • przedmiot reklamacji
  • przyczynę reklamacji
  • dowód zakupu Towaru w Sklepie internetowym (np. wyciąg z konta, potwierdzenie płatności kartą, paragon lub fakturę)
  • podpis (tylko w przypadku reklamacji składanej pocztą)
 7. Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.
 8. Klient ma możliwość przesłania dokumentacji fotograficznej reklamowanego Towaru na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy, na podstawie której Sprzedawca może rozpatrzyć reklamację Towaru w ciągu 14 (czternastu) dni, od dnia otrzymania żądania zawierającego reklamację.

§ 10 Gwarancja

 1. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Towaru bądź dystrybutora.
 2. W wypadku kiedy wraz z Towarem dostarczana jest oryginalna karta gwarancyjna, napraw gwarancyjnych dokonują autoryzowane punkty serwisowe w całym kraju.

 

§ 11 Opisy Towarów

Opisy Towarów i ich zdjęcia pochodzą z baz danych producentów, własnych zasobów oraz powszechnie dostępnych materiałów marketingowych. Zakazuje się jakiegokolwiek komercyjnego wykorzystywania informacji produktowych pochodzących z witryn Sklepu internetowego.

 

§ 11a Recykling

Klient ma możliwość nieodpłatnego zwrotu zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstwa domowego w związku z zakupem nowego tego samego rodzaju. Np. przy zakupie nowego akumulatora, Sprzedawca odbiera z gospodarstwa domowego w miejscu dostawy tego sprzętu stary akumulator (za jeden zakupioną nową sztukę przyjęta zostanie jedna „stara” sztuka). Prosimy w tej sprawie skontaktować się wcześniej ze Sprzedawcą pod numerem: 514-773-286 i uzgodnić szczegóły takiej przesyłki. Innym rozwiązaniem jest skontaktowanie się z najbliższym Urzędem Gminy, gdzie powinien być udostępniony do wglądu aktualny wykaz miejsc, w których można bezpłatnie zutylizować zużyty sprzęt.

 

§ 12 Rozstrzyganie sporów

 1. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest prawo polskie.
 2. Rozstrzyganie sporów sądowych:
  1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17.11.1964 r.
  2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 3. Pozasądowe rozstrzyganie sporów:
  1. Kupujący będący Konsumentem, w przypadku powstania sporu w związku z Umową sprzedaży Produktu, ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w postaci:
   1. skorzystania z pomocy Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Praw Konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów,
   2. zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
   3. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy.
  2. Kupujący będący Konsumentem może również skorzystać z tzw. platformy ODR, która służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy Konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej Umowy sprzedaży lub Umowy o Świadczenie Usług.  Platforma ODR dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr.

Dokładne informacje na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń znajdują się na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.

 

§ 13 Ochrona danych osobowych

Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Polityce prywatności pod adresem: https://www.kontaktuj.pl/polityka-prywatnosci,39. Polityka prywatności stanowi również załącznik do niniejszego Regulaminu.

 

§ 14 Postanowienie Końcowe

 1. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zawieranej z Kupującym umowy i obowiązuje od dnia 1 listopada 2018 r.
 2. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw; zmiany zakresu, odpłatności lub formy świadczonych Usług Elektronicznych - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Zmieniony regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, tj. Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach (np. w drodze wiadomości e-mail) i Klient nie wypowiedział umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym w terminie 14 dni od dnia powiadomienia.
 4. Zmiany Regulaminu nie będą jednak w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów będących jednocześnie konsumentami i korzystających ze Sklepu Internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już złożone Zamówienia, zawarte lub wykonane Umowy.
 5. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Klient będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
 6. Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna dla Użytkownika w zakładce Regulamin. Klient może niniejszy Regulamin pobrać i zapisać́ na komputerze lub innym nośniku, a następnie odtworzyć́ np. poprzez jego wydrukowanie.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

Data aktualizacji: 2023-12-19 11:31:00

© Comarch SA 2024. All rights reserved Powered by Comarch ERP e-Sklep ®
Pliki cookies

Nasz portal wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z niego wyrażasz zgodę na ich użycie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Część z nich jest niezbędna dla funkcjonowania stron. W ustawieniach znajdziesz listę pozostałych, których wykorzystanie możesz kontrolować. Aby dowiedzieć się więcej sprawdź Politykę prywatności.

Wymagane pliki cookies

Są niezbędne do zapewnienia prawidłowego działania naszej strony, dlatego nie wymagają Twojej zgody. Dzięki danym z tych plików możliwe jest poruszanie się po stronach oraz zapewnienie ich funkcjonalności. Służą także do zapewnienia Ci bezpieczeństwa, a także do wykrycia ewentualnych błędów w naszej witrynie.

Analityczne pliki cookies

Informacje z tych plików pozwalają nam na gromadzenie danych analitycznych, które ułatwiają nam poznanie statystyk korzystania z naszej witryny. W efekcie dowiadujemy się, co zmodyfikować i jakie treści rozwijać, aby strona działała jeszcze wydajniej i lepiej odpowiadała Twoim potrzebom. Informacje te przetwarzane są w postaci zanonimizowanej.

Społecznościowe pliki cookies

Te pliki cookies zapewniają dostosowanie treści, które przeglądasz w naszej witrynie, do Twoich zainteresowań. Zapewniają zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności. W efekcie otrzymasz treści, które są lepiej dla Ciebie wyselekcjonowane. Stosujemy również funkcje interaktywne w celu popularyzacji strony z wykorzystaniem serwisów społecznościowych.

Reklamowe pliki cookies

Obserwujemy, co przeglądasz i o czym czytasz na naszej stronie po to, aby lepiej dopasować do Ciebie wyświetlane reklamy. Dzięki temu my oraz nasi partnerzy wyświetlamy dla Ciebie przede wszystkim te reklamy, które są związane z Twoimi interakcjami z naszą witryną, a także są zgodne z Twoimi zainteresowaniami.